VOLT-játék

A játék szponzora:

Játékszabályzat

LÁNGOLÓ GITÁROK „VOLT JEGYNYERŐS JÁTÉK” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA                                                                                                                 

A Szervező

A nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Lángoló Gitárok oldal üzemeltetője, a Cser Kft. (székhely: 1114 Budapest, Ulászló utca 8.) továbbikban (”Szervező”)

A Játék szponzora a Mastercard Europe SA (székhely: Chaussee de Tervuren 198a, 1410 Waterloo, Belgium), amelyet Magyarországon a MasterCard Europe SA Magyarországi Kereskedelmi Képviselet (székhely: 1052 Budapest Deák Ferenc u. 5. Váci 1. Office Building) képvisel („Szponzor”)

Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező és Szponzor által megbízott ügynökség, a Crane International Gazdasági és Kommunikációs Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Révész utca 27-29. 2. em.) (”Lebonyolító”) látja el.

A Játékban való részvétel feltételei

 1. A Játékban részt vehet minden 16. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár, aki saját nevére szóló, érvényes Mastercard vagy Maestro bankkártya birtokosa és saját Instagram profillal (Instagram profil) rendelkezik. A Játékból ki vannak zárva a Mastercardnak, illetve leányvállalatainak, a vállalatcsoport további tagjainak alkalmazottai, ügynökei, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 2. A Játék 2018. június hó 23. napján 9 óra 00 perctől 2018. június hó 24. napján 9 óra 00 percig tart (“Játék időtartama”).
 3. Játék rövid leírása: A játékban való részvételhez Játékosnak a Lángoló Gitárok alatt található weboldalán („Weboldal”) regisztrálnia kell a játékba a 4. pontban megjelölt személyes adatai, valamint egy öt betűből álló egyedi kód megadásával.

Az ötjegyű kód első három betűjét Játékos az alábbi Instagram profilok  valamelyikén tudhatja meg 2018. június 23-én 9:00-tól. A kód első három betűje profilonként különbözik.

@marismuffin

@aszabokristof

Az ötjegyű kód utolsó két betűjét a Játékos a Mastercard magyarországi Instagram profilján (@mastercardhu) megjelentetett Instagram Story-jából tudhatja meg 2018. június 23-án 9:00-tól.

A Játékban részt vehet, aki

– a Játék időtartama alatt regisztrál a Weboldalon keresztneve, irányítószáma, neme, mobiltelefonszáma, e-mail címe, és érvényes egyedi kód megadásával, valamint

– rendelkezik saját Instagram profillal, követi a Mastercard magyarország Instagram profilját (@mastercardhu) és ezt kérésre képernyőkép rögzítéssel igazolni is tudja, valamint

– elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint az Instagram által előírt irányelvekben (https://help.instagram.com/478745558852511) meghatározott valamennyi feltételt és hozzájárul megadott adatainak az Adatvédelmi Szabályzatban (lásd lent) írtak szerinti kezeléséhez, valamint

– hozzájárul, hogy vezeték és keresztnevét illetve lakhelyének településnevét (pl. Mester Karina, Budapest) a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza (különösen a Lángoló Gitárok Instagram Profilján, illetve Facebook oldalán, illetve a Játék Weboldalán);

(mindezek a továbbiakban együtt „Pályázat”)

5. A személyes adatok védelmét a Szervező az Adatvédelmi Szabályzatában leírtak szerint biztosítja. Kérjük, hogy mielőtt elfogadja a jelen Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, ismerkedjen meg a Szervező adatvédelmi Szabályzatával, amely az alábbi linkeken érhető el:

https://cserkiado.hu/tartalom/69-adatvedelmi-nyilatkozat http://langologitarok.blog.hu/2018/06/13/aszf_928

Szervező és Lebonyolító a regisztrációnál gyűjtött személyes adatokat kizárólag a Játék lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése, valamint a nyertesek  esetében a nyeremény átvételével kapcsolatos adózás céljából kezelik.

A nem nyertes Játékosok adatai törlésre kerülnek Szervező és Lebonyolító adatbázisából 2018. augusztus 31-ig.

A nyertes játékosok adatai Szervező és Lebonyolító adatbázisában kerülnek tárolásra 2024. december 31-ig.

Szervező és Lebonyolító rögzítik, hogy Szponzor részére személyes adat átadása nem történik.

6. A Játék teljes időtartama alatt egy Játékos legfeljebb egy Pályázat nevezésére jogosult. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető, nem módosítható.

7. Az a Játékos, aki megpróbálja megkerülni ezeket a szabályokat alternatív adatok használatával, különösen, de nem kizárólagosan több e-mail fiók, név, telefonszám vagy lakcím használatával, kizárásra kerül a Játékból. Kereskedők, fogyasztói csoportok vagy harmadik személyek csoportos részvétele a Játékban tilos. Amennyiben valószínűsíthető, hogy egy résztvevő (számítógépes) manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, például parancs file-t vagy brute force eljárást vagy bármilyen más automatizált eszközt, ezen személy a Játékban való részvételből kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult.

8. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címmel és saját Instagram profillal küldenek be a Játékba.

Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vagy Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail cím és Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

9. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

10. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét az e-mail cím vagy Instagram profil rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

11. Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Instagram profil törlése, stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

12. Ha a résztvevő a Pályázat beküldése során bezárja az Weboldalt vagy ha a kapcsolat bármely okból megszakad, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

13. Nem fogadható el az olyan Pályázat, amely hiányos, olvashatatlan, értelmezhetetlen, rosszul címzett, vagy amely elkésett. Az elküldés igazolása nem minősül a kézbesítés bizonyítékának. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal az elkésett, nem teljes, illetve a technikai vagy egyéb más ok miatt elveszett Pályázatokért.

14. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem a Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

 1. A Pályázatok beérkezési határideje 2018. június hó 24. napja 9 óra 00 perc (“Határidő”).

A Játék időtartama alatt az érvényesen beküldött Pályázatok közül Lebonyolító 2018. június 24-én 13 órakor, a felállított háromtagú Sorsolási Bizottság által lebonyolított, a véletlenszerűségnek eleget tevő sorsoláson  összesen 5, azaz öt darab Pályázatot sorsol ki ki. 4 pályázat teljesen véletlenszerűen kerül kisorsolásra. Amennyiben mind az első négy kisorsolt pályázat ugyanazon egyedi kóddal rendelkezik, akkor a véletlenszerű sorsolás addig zajlik az ötödik pályázat esetén, ameddig nem kerül kisorsolásra másik egyedi kóddal beküldött pályázat. Amennyiben az első négy kisorsolt pályázat között mindkét egyedi kód megtalálható, úgy az ötödik pályázatnál is az első véletlenszerűen kisorsolt pályázat a nyertes.  2018. június 24-án 14 óráig Lebonyolító a Pályázatban megadott e-mail címen és mobiltelefonszámon (SMS üzenet és telefonhívás) megkísérli felvenni a kapcsolatot a nyertes Játékosokkal („Értesítés”).

Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre 2018. június 25. 10 óráig nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult. Szervező ebben az esetben a soron következő tartalék nyertest értesíti.

 1. A Nyertesen kívül 3 (három) darab tartaléknyertes kerül kiválasztásra. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes által beküldött Pályázat érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, illetőleg az Értesítésre nem jelez vissza az 1. pontban jelzett határidőig.

A nyertes Játékos az Értesítés visszaigazolása során köteles megadni a Nyeremény átvételéhez és a Szervező és Lebonyolító által intézett kapcsolódó adóteher bevallásához és befizetéséhez szükséges adatait. Ezeket Szervező és Lebonyolító kizárólag jelen Játékkal kapcsolatos kapcsolattartásra és kapcsolódó ügyintézésre használ fel.

 1. Tartaléknyertes abban az esetben kerül értesítésre, ha van olyan nyertes Játékos, aki nem jelzett vissza a megadott időpontig. A tartaléknyertesek visszajelzési határideje a kiértesítéstől számított 6 óra.
 2. A Játék során 5 (öt) darab nyeremény és 2 (kettő) darab különdíj kerül kisorsolásra.

Nyeremény: páros belépő a 2018-as VOLT Fesztiválra és amelyeknek ÁFA-val növelt bruttó értéke egyenként 14.990 Ft.

Különdíj: A nyereményre jogosult (azaz kisorsolt és a 2-es pontban megjelölt időpontig visszajelző nyertesek) Játékosok között kerül kisorsolásra 2 db Különdíj a Lebonyolító által a véletlenszerűségnek eleget tevő módon. A 2 db Különdíjat egy-egy különböző egyéni kóddal pályázó Játékos nyerheti.

A Különdíj egy személyes találkozási lehetőség az adott Instagram profil arcával 2018. jún. 29-én este a VOLT fesztiválon.

 1. A nyertes Játékos a nyereményt a Szervezővel előre egyeztetett időpontban és helyszínen (Budapesten illetve Sopronban a fesztivál helyszínén) átveheti személyesen, vagy írásban kérheti a Szervezőt, hogy (Magyarország területén belül) a nyereményt elektronikus úton juttassa el részére.
 2. A nyeremény egésze vagy annak egy része sem készpénzre, sem másra nem váltható át, ide nem értve azt az esetet, amikor a nyeremény kicserélése a Szervezőn kívülálló körülmények miatt válik szükségessé. Erre tekintettel a Szervező fenntartja annak a jogát, hogy belátása szerint a nyereményt egy másik azonos vagy nagyobb értékű nyereményre kicserélje.
 3. A nyereményre nem vonatkoznak szavatossági jogok, így azt nem lehet kicserélni vagy az értékesítőnél visszaváltani.
 4. A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyertes Játékos viseli a további esetlegesen felmerülő egyéb költségeket (pl. a nyeremény átvétele kapcsán felmerülő utazási költséget).
 5. A Nyeremény bruttó értéke alapján a Szervező megállapítja, levonja és befizeti az adó- és járulékelőleget a hatályos jogszabályok alapján. A Szervező értesíti a nyertes Játékost a nyeremény után felmerülő SZJA fizetési kötelezettségről, melyet Szervező megfizet, és erről kibocsát egy igazolást nyertes Játékos részére, amelyhez a nyertes Játékosnak a nyeremény átvételét megelőzően a Szervező rendelkezésére kell bocsátania személyes adatait (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, adóazonosító szám, TAJ szám, állampolgárság, személyi szám, személyigazolvány szám, magán-nyugdíjpénztári tagság – ha van). Nyertes Játékos köteles a hatályos jogszabályok alapján, az így keletkezett jövedelmét a tárgyévi adóbevallásában a kiállított igazolás alapján feltüntetni.
 6. A nyertes a nyereményt saját kockázatára fogadja el. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremény átadását követően a Szervező nem tartozik felelősséggel a nyeremény tekintetében, semmilyen rajta kívül álló körülménnyel összefüggésben. A nyertesre irányadó minden olyan irányelv, illetve általános szerződési feltétel, amely a nyeremény teljesítéséhez kapcsolódik. A nyereményhez kapcsolódó minden rendelkezés és feltétel a lehető legteljesebb mértékben átadásra kerül.

Általános rendelkezések

 1. A nyertes Játékos vállalja, hogy további külön díjazás nélkül részt vesz a Játékhoz kapcsolódó vagy abból eredő reklámozásban. Ez magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a reklámozás céljára felhasználható fénykép, illetve videofelvétel készítését. A Játékban való részvétellel a nyertes Játékos a Szervező részére visszavonhatatlanul és teljes mértékben hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező felhasználja, közzétegye, nyilvánosan lejátssza, továbbítsa, kiállítsa és többszörözze többek között a Nyertes Játékos nevét, nyilatkozatait, Pályázatát, videóit, hangját, interjúját, felvételeit, fényképeit vagy egyéb látható vagy hallható megjelenését vagy képmását, egészben vagy részben, önállóan vagy egyéb kapcsolódó anyagokkal, pl. szöveggel, fényképekkel vagy képekkel bármely médiumban (akár ismert, akár még nem létező) beleértve, de nem korlátozva az internetre vagy egyéb más elektronikus vagy közösségi média felületre, és bármilyen egyéb célra, így különösen reklámozásra, promócióra. A felhasználás nem korlátozott területileg, illetve a felhasználás módja, gyakoriságára, időtartama szempontjából. A felhasználás a Játékhoz vagy a Szervező termékeinek reklámozásához kapcsolódhat, illetve más egyéb célra is kiterjedhet. A nyertes továbbá elismeri, hogy minden olyan anyag, amely a fenti jog alapján készül, a Szervező tulajdonát képezi.
 2. Eltérő írásos megállapodás hiányában a Nyereményt a nyertes Játékos személyesen köteles átvenni.
 3. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázat hiányosságával, hibáival kapcsolatban (például: helytelen név vagy lakcím, nem helyes vagy fiktív adat stb.), illetve a nyeremény olyan sikertelen vagy késedelmes kézbesítése miatt, amely a Szervezőn kívül álló okokból következett be.
 4. Amennyiben megalapozottan feltehető, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket valamely résztvevő megszegte, abban az esetben a Szervező saját belátása szerint érvénytelenítheti az adott Pályázatot, illetve a Játékból kizárhatja a résztvevőt.
 5. Amennyiben a Játékszabályzat, illetve a promóció bármely más kommunikációs anyaga (pl. reklámok, promóciós kreatív anyagok) között nincs összhang vagy azok ellentmondanak egymásnak, úgy minden esetben a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezések irányadóak.

A törvény által lehetővé tett legteljesebb mértékben sem a Szervező, sem Mastercard, sem a Mastercardnak a Játékban résztvevő ügynökségei nem tartoznak felelősséggel semmilyen olyan kárért vagy veszteségért, amely a Játékhoz kapcsolódóan keletkezett.

 1. A Szervező fenntartja valamennyi résztvevő, illetve nyertes ellenőrzésének a jogát, továbbá a nyeremény átadásának megtagadáshoz, valamint a nyeremény visszavonására való jogot abban az esetben, ha alapos okkal feltételezhető az, hogy jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy bármely más olyan rendelkezést, amely a Játékban való részvétel feltételét képezi megszegték vagy amennyiben egy résztvevő tisztességtelen előnyökre tett szert a Játékban való részvétel során vagy csalárd módon nyert.
 2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor módosítsa, vagy a Játékot annak bármelyik fázisában lezárja a Szervezőn kívülálló olyan okok esetén, amelyek miatt ez elkerülhetetlen, azonban a Szervező megtesz mindent annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse ennek a hatását a résztvevők vonatkozásában annak érdekében, hogy a résztvevőknek ne okozzon csalódást.
 3. Jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó.
 4. A Játékban való részvétellel a résztvevők a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket elfogadják, és azok kötelezőek rájuk nézve.

Budapest, 2018. június 22.